ประมงอำเภอสิรินธร เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยฯ ด้านประมง จากพายุโนรู  


[2023-01-30] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและขั.. [2023-01-30] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างป.. [2023-01-27] เจ้าหน้าที่ประมงอุบล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงาน saraban กรมประมง .. [2023-01-27] ประมงอุบลๆ ร่วมประชุมหารือ คณะกรรมการ FC ครั้งที่ 1/2566.. [2023-01-26] ประมงอุบลฯ ร่วมพิธีเปิดงานสัมมนา Esan Organic Business Forum ภายใต้โคร.. [2023-01-25] ประมงอุบล ลงพื้นที่ติดตามผลผลิตการเลี้ยงปลานิลในกระชัง ในพื้นที่อำเภอพ.. [2023-01-25] จังหวัดอุบลฯ ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอ.. [2023-01-25] ประมงอุบลราชธานี ตรวจสอบการขออนุญาตเพิ่มจำนวนการครอบครองสัตว์น้ำควบคุม.. [2023-01-24] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิน.. [2023-01-24] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ลงพื้นติดตามงานโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราช.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอสิรินธร เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยฯ ด้านประมง จากพายุโนรู   

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


ประมงอำเภอสิรินธร เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยฯ ด้านประมง จากพายุโนรู  
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบความเสียหายด้านการเกษตร (ด้านประมง) ระดับตำบล (ปลัดอำเภอ ปลัดอบต.คันไร่ เกษตรตำบลคันไร่ กำนันตำบลคันไร่ ประมงอำเภอ)และคณะอนุกรรมการฯ ระดับหมู่บ้าน ประชุมเพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง ในเขตพื้นที่หมู่ 1 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร มีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในบ่อดิน ได้รับความเสียหายน้ำท่วมบ่อเลี้ยงปลา ทำให้สัตว์น้ำสูญหาย จำนวน 2 ราย พื้นที่เสียหายตามหลักเกณฑ์ช่วยเหลือรวม 1.25 ไร่ รวมวงเงินช่วยเหลือ  5,852.50 บาท พร้อมปิดประกาศ แบบ กษ.02 ระดับหมู่บ้าน ไม่น่อยกว่า 3 วัน
โดยมีนางอรุณี ภูนะยา ปลัดอำเภอสิรินธร (รับผิดชอบตำบลคันไร่) ประธานคณะอนุกรรมการฯ ระดับตำบล 
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ เสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอสิรินธร เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองเบ็น หมู่ 1 ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี