ประมงอำเภอวารินชำราบ เร่งตรวจสอบให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  


[2023-01-30] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและขั.. [2023-01-30] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างป.. [2023-01-27] เจ้าหน้าที่ประมงอุบล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงาน saraban กรมประมง .. [2023-01-27] ประมงอุบลๆ ร่วมประชุมหารือ คณะกรรมการ FC ครั้งที่ 1/2566.. [2023-01-26] ประมงอุบลฯ ร่วมพิธีเปิดงานสัมมนา Esan Organic Business Forum ภายใต้โคร.. [2023-01-25] ประมงอุบล ลงพื้นที่ติดตามผลผลิตการเลี้ยงปลานิลในกระชัง ในพื้นที่อำเภอพ.. [2023-01-25] จังหวัดอุบลฯ ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอ.. [2023-01-25] ประมงอุบลราชธานี ตรวจสอบการขออนุญาตเพิ่มจำนวนการครอบครองสัตว์น้ำควบคุม.. [2023-01-24] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิน.. [2023-01-24] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ลงพื้นติดตามงานโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราช.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอวารินชำราบ เร่งตรวจสอบให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี   

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


ประมงอำเภอวารินชำราบ เร่งตรวจสอบให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี                   
 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นางสุภาพร วัฒนสิทธิ์ ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผุ้ประสบอุทกภัยระดับหมู่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย มู่หลานและโนรู โดยตรวจสอบความเสียหายบ่อดิน ในพื้นที่  ม.2 ม.3 ต.โนนโหนน จำนวน 2 ราย ม.7 ต.โนนผึ้ง  1 ราย และตรวจสอบความเสียหายกระชังในพื้นที่ กุดปลาขาว ม.9 ต.บุ่งไหม จำนวน 13 ราย กุดปลาขาว เขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ จำนวน 4 ราย  รวม  20 ราย   โดยประมงอำเภอวารินชำราบ จะได้เร่งดำเนินการประมวลข้อมูลความเสียหาย ตามแบบ กษ.02 หมู่บ้าน เพื่อติดประกาศและประชาคมต่อไป