ประมงเขื่องในให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัย ปี 2565


[2023-01-30] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและขั.. [2023-01-30] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างป.. [2023-01-27] เจ้าหน้าที่ประมงอุบล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงาน saraban กรมประมง .. [2023-01-27] ประมงอุบลๆ ร่วมประชุมหารือ คณะกรรมการ FC ครั้งที่ 1/2566.. [2023-01-26] ประมงอุบลฯ ร่วมพิธีเปิดงานสัมมนา Esan Organic Business Forum ภายใต้โคร.. [2023-01-25] ประมงอุบล ลงพื้นที่ติดตามผลผลิตการเลี้ยงปลานิลในกระชัง ในพื้นที่อำเภอพ.. [2023-01-25] จังหวัดอุบลฯ ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอ.. [2023-01-25] ประมงอุบลราชธานี ตรวจสอบการขออนุญาตเพิ่มจำนวนการครอบครองสัตว์น้ำควบคุม.. [2023-01-24] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิน.. [2023-01-24] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ลงพื้นติดตามงานโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราช.. อ่านทั้งหมด 

ประมงเขื่องในให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัย ปี 2565 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


ประมงเขื่องในให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัย ปี 65
      วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่ หมู่ที่ 3 และ 4  ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน ดำเนินการตรวจสอบความเสียหายของเกษตรกรที่ประสบภัย ดำเนินการประชาคมตามแบบ กษ 02 เพื่อประกอบการนำเสนอ ก.ช.ภ.อ ครับ