ประมงอุบล นำสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2565 เข้ารับเงินรางวัล เนื่องในวันสถาปนากรมประมงรอบปีที่ 96 และวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565


[2022-11-23] “ ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมประชุมก.ช.ภ.อ.สิรินธร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้.. [2022-11-23] ประมงอำเภอวารินชำราบ เร่งตรวจสอบให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย.. [2022-11-23] ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ติดตาม สอบถามข้อมูลผู้ประกอบการด้านประมง.. [2022-11-23] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อด.. [2022-11-23] สำนักงานประมงอำเภอเดชอุดม ประชุม ก.ช.ภ.อ. เร่ง!!!ให้ความช่วยเหลือผู้ปร.. [2022-11-23] ประมงอุบลฯ ดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดิน งบกลุ.. [2022-11-23] ประมงอุบล ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดประมงจังหวัด รอบ.. [2022-11-23] "ประมงอุบลประชุมเพื่อพิจารณาอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ของรัฐ”.. [2022-11-23] ประมงอุบลฯ เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยฯ ด้านประมง หลังน.. [2022-11-23] ประมงอำเภอตระการพืชผล รับผิดชอบพื้นที่อำเภอดอนมดแดง เยี่ยมเยียนการดำเน.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอุบล นำสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2565 เข้ารับเงินรางวัล เนื่องในวันสถาปนากรมประมงรอบปีที่ 96 และวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


ประมงอุบล นำสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2565 เข้ารับเงินรางวัล เนื่องในวันสถาปนากรมประมงรอบปีที่ 96 และวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565


วันนี้ (21 กันยายน 2565) นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นำสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2565 สาขาแปรรูปสัตว์น้ำ วิสาหกิจชุมชนปลาส้มบ้านคำกลาง อำเภอสิรินธร เข้ารับเงินรางวัล เนื่องในวันสถาปนากรมประมงรอบปีที่ 96 และวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง กรุงเทพมหานคร โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธีเป็นผู้มอบ


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เพื่อเป็นการยกย่อง ประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานดีเด่น ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ตลอดจนเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานด้านการเกษตรเป็นประจำทุกปี และเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง


กรมประมง ในฐานะหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถือโอกาสประกาศเกียรติคุณ แก่สถาบันเกษตรกร และมอบเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท แก่สบันเกษตรกรดีเด่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้สร้างผลงานและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านการประมงต่อไป


และโอกาสเดียวกัน นายบัญญัติ ไฝ่จิต ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมแสดงความยินดี และร่วมกิจกรรมในงานวันสถาปนากรมประมงรอบปีที่ 96 และวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 ด้วย

#96 ปี กรมประมง

#สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี