โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2565 


[2022-11-23] “ ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมประชุมก.ช.ภ.อ.สิรินธร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้.. [2022-11-23] ประมงอำเภอวารินชำราบ เร่งตรวจสอบให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย.. [2022-11-23] ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ติดตาม สอบถามข้อมูลผู้ประกอบการด้านประมง.. [2022-11-23] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อด.. [2022-11-23] สำนักงานประมงอำเภอเดชอุดม ประชุม ก.ช.ภ.อ. เร่ง!!!ให้ความช่วยเหลือผู้ปร.. [2022-11-23] ประมงอุบลฯ ดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดิน งบกลุ.. [2022-11-23] ประมงอุบล ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดประมงจังหวัด รอบ.. [2022-11-23] "ประมงอุบลประชุมเพื่อพิจารณาอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ของรัฐ”.. [2022-11-23] ประมงอุบลฯ เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยฯ ด้านประมง หลังน.. [2022-11-23] ประมงอำเภอตระการพืชผล รับผิดชอบพื้นที่อำเภอดอนมดแดง เยี่ยมเยียนการดำเน.. อ่านทั้งหมด 

โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2565  

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2565 
วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.30น. นายสุนทร  รุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยจ่าเอกศักดา  สมศรี ประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบ Zoom meeting ณ สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

ในการนี้ นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งมอบแนวทางการต่อยอดขยายผลดำเนินงานโครงการฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน และแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ อย่างยั่งยืน จากนั้น นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง ได้บรรยายในหัวข้อ แนวทางการต่อยอดขยายผล ดำเนินงานโครงการฯ สู่การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำเปิดธรรมชาติ