ประมงอุบลฯ ร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมร่วมงานฉลอง 139 ปี อ.ม่วงสามสิบ


[2022-11-23] “ ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมประชุมก.ช.ภ.อ.สิรินธร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้.. [2022-11-23] ประมงอำเภอวารินชำราบ เร่งตรวจสอบให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย.. [2022-11-23] ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ติดตาม สอบถามข้อมูลผู้ประกอบการด้านประมง.. [2022-11-23] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อด.. [2022-11-23] สำนักงานประมงอำเภอเดชอุดม ประชุม ก.ช.ภ.อ. เร่ง!!!ให้ความช่วยเหลือผู้ปร.. [2022-11-23] ประมงอุบลฯ ดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดิน งบกลุ.. [2022-11-23] ประมงอุบล ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดประมงจังหวัด รอบ.. [2022-11-23] "ประมงอุบลประชุมเพื่อพิจารณาอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ของรัฐ”.. [2022-11-23] ประมงอุบลฯ เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยฯ ด้านประมง หลังน.. [2022-11-23] ประมงอำเภอตระการพืชผล รับผิดชอบพื้นที่อำเภอดอนมดแดง เยี่ยมเยียนการดำเน.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอุบลฯ ร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมร่วมงานฉลอง 139 ปี อ.ม่วงสามสิบ 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


ประมงอุบลฯ ร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมร่วมงานฉลอง 139 ปี อ.ม่วงสามสิบ


วันนี้ (19 กันยายน 2565) นายแสน ศรีงาม ผู้ตรวจราชการกรมประมง พร้อมด้วยนายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมร่วมงานฉลอง 139 ปี อ.ม่วงสามสิบ
โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน 

การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2565 โดยกรมการข้าว จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้สมาชิกของศูนย์ข้าวชุมชน เกษตรกรทั่วไป และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมงาน ได้เรียนรู้และมีความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในรูปแบบศูนย์ข้าวชุมชน และการนำเทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่ มาใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิตอย่างเหมาะสม และยกระดับมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งการเพิ่มคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

 สำหรับกิจกรรมภายในซุ้มนิทรรศการสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มีการสาธิตระบบเพาะฟักไข่ปลานิล การเลี้ยงกบในกระชังบก การสาธิตการเลี้ยงปลาในนาข้าว และการสาธิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสถาบันเกษตรกรดีเด่น ปี 2565 วิสาหกิจแปรรูปชุมชนปลาส้มบ้านคำกลาง การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ Fisherman Market 

ซึ่งงานในครั้งนี้ สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี เป็นตัวแทนสนับสนุนลูกพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 200,000 ตัว เพื่อมอบแก่ตัวแทนผู้นำชุมชนนำไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ โดยพันธุ์ปลาดังกล่าวศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี เป็นผู้สนับสนุน และหน่วยงานหลักในการผลิต

นอกจากนี้ ในวันนี้ยังถือเป็นโอกาสดี ที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดสำนักประมงจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มฯ นายธงชัย ชาตำแย ประมงอำเภอม่วงสามสิบ นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอนาจะหลวย นางสาวปวริศา บุตรนามท้าว ประมงอำเภอโพธิ์ไทร และนางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล เจ้าพนักงานประมงอาวุโส ร่วมกิจกรรมด้วย