ประมงอุบลฯ ร่วมกับกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร การดำเนินงานด้านประมง ในพื้นที่อำเภอโขงเจียม


[2022-10-03] ประมงจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีและอำเภอวารินชำรา.. [2022-09-21] ประมงอุบล นำสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2565 เข้ารับเงินรางวัล.. [2022-09-21] ทีมประมงอุบลมอบใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำที่เป.. [2022-09-21] ประมงอุบลฯ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองฯ ปี 2565.. [2022-09-21] ประมงอำเภอร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรด.. [2022-09-21] ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย ปี.. [2022-09-21] จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวธรณีวิทยา และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและเครือข่า.. [2022-09-21] ประมงอำเภอวารินชำราบ มอบใบอนุญาตทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้.. [2022-09-20] โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2565 .. [2022-09-20] ประมงอำเภอสิรินธร ให้คำปรึกษา และแนะนำการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอุบลฯ ร่วมกับกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร การดำเนินงานด้านประมง ในพื้นที่อำเภอโขงเจียม 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


ประมงอุบลฯ ร่วมกับกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร การดำเนินงานด้านประมง ในพื้นที่อำเภอโขงเจียม

วันนี้ (18 สิงหาคม 2565) จ่าเอกศักดา สมศรี ประมงอำเภอโขงเจียม พร้อมด้วยนางสาวศิริรัตน์ อุทัยวัฒน์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2565 ในพื้นที่อำเภอโขงเจียม หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายจรัญ แซ่ว้า ตำแหน่ง นักวิชาการประมง และคณะเจ้าหน้าที่ จากกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง ร่วมด้วย 

ทั้งนี้ โครงการฯ ดังกล่าวดำเนินงานในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูโหล่น หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับประมงอำเภอโขงเจียม ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 116 ราย และเข้าส่งเสริมพัฒนาอาชีพ การเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 และสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ กระชังบก ขนาด 2 x 3 เมตร  รายละ 1 กระชัง อาหารปลาดุก รายละ 2 กระสอบ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ส่วนลูกพันธุ์ปลาดุก สนับสนุนเมื่อวันที่  23 กุมภาพันธ์ 2565  รายละ 500 ตัว 

จากการลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการฯ พบว่าผลผลิตปลาดุก ของเกษตรกรที่เลี้ยงในกระชังบก มีความยาวเฉลี่ย เท่ากับ 35 ซม. น้ำหนักตัวเฉลี่ย 350 กรัม และจากการสอบถามความพึงพอใจจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ พบว่าเกษตรกรร้อยละ 100 มีความพึงพอใจมาก ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก ส่วนเรื่องของการตลาดเกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายผลผลิต ทั้งให้ประเทศเพื่อนบ้าน (ประเทศลาว) และจำหน่ายให้โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน ตชด.บรรจบพันบ้านปากลา ในราคากิโลกรัมละ 50 -  60 บาท 
ส่วนเรื่องปัญหาอุปสรรค เกษตรกรส่วนใหญ่มีปัญหาตรงกันคือ แมวขโมย กินปลาดุกที่เกษตรกรเลี้ยงไว้ และสุดท้ายเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความคาดหวังให้เข้าส่งเสริมอาชีพภายใต้โครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 

#โครงการ คทช.
#กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง
#ประมงอำเภอโขงเจียม
#กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
#สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี