ติดตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมงในพื้นที่ไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวให้ปรับเปลี่ยนสู่กิจกรรมด้านประมง


[2022-10-03] ประมงจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีและอำเภอวารินชำรา.. [2022-09-21] ประมงอุบล นำสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2565 เข้ารับเงินรางวัล.. [2022-09-21] ทีมประมงอุบลมอบใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำที่เป.. [2022-09-21] ประมงอุบลฯ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองฯ ปี 2565.. [2022-09-21] ประมงอำเภอร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรด.. [2022-09-21] ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย ปี.. [2022-09-21] จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวธรณีวิทยา และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและเครือข่า.. [2022-09-21] ประมงอำเภอวารินชำราบ มอบใบอนุญาตทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้.. [2022-09-20] โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2565 .. [2022-09-20] ประมงอำเภอสิรินธร ให้คำปรึกษา และแนะนำการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้.. อ่านทั้งหมด 

ติดตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมงในพื้นที่ไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวให้ปรับเปลี่ยนสู่กิจกรรมด้านประมง 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


ติดตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมงในพื้นที่ไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวให้ปรับเปลี่ยนสู่กิจกรรมด้านประมง
    วันที่ 17 สิงหาคม 2565
     น.ส.ปวริศา บุตรนามท้าว ประมงอำเภอโพธิ์ ไทร 
ลงพื้นที่แปลงที่เข้าร่วมโครงการของนายบรรยง สองสี หมู่ที่ 5 ตำบลสองคอน ตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri Map) 
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับการขุดบ่อเก็บน้ำขนาดเล็กจากกรมพัฒนาที่ดิน ที่อยู่ในเขตพื้นที่ไม่เหมาะสม(N)หรือเหมาะสมเล็กน้อย(S3) สำหรับการปลูกข้าว ให้ปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข้าวเข้าสู่กิจกรรมด้านประมง 
  ซึ่งนายบรรยง สองสี หมู่ที่ 5 ตำบลสองคอน ได้รับมอบปัจจัยการผลิตเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 จากการติดตาม สรุปได้ดังนี้
1.ปลานิลมีขนาดความยาวเฉลี่ย 12ซม. น้ำหนักเฉลี่ย 62.75 กรัม
2.ปลาตะเพียน มีความยาวเฉลี่ย 12 ซม. น้ำหนักเฉลี่ย 56 .23 กรัม