ประมงอำเภอนาจะหลวย เยี่ยมเยียน ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่ายด้านการประมง ประจำปี 2560) 


[2022-10-03] ประมงจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีและอำเภอวารินชำรา.. [2022-09-21] ประมงอุบล นำสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2565 เข้ารับเงินรางวัล.. [2022-09-21] ทีมประมงอุบลมอบใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำที่เป.. [2022-09-21] ประมงอุบลฯ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองฯ ปี 2565.. [2022-09-21] ประมงอำเภอร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรด.. [2022-09-21] ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย ปี.. [2022-09-21] จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวธรณีวิทยา และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและเครือข่า.. [2022-09-21] ประมงอำเภอวารินชำราบ มอบใบอนุญาตทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้.. [2022-09-20] โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2565 .. [2022-09-20] ประมงอำเภอสิรินธร ให้คำปรึกษา และแนะนำการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอนาจะหลวย เยี่ยมเยียน ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่ายด้านการประมง ประจำปี 2560)  

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


ประมงอำเภอนาจะหลวย เยี่ยมเยียน ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่ายด้านการประมง ประจำปี 2560) 
     วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอนาจะหลวย ลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมเยียน ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่ายด้านการประมงประจำปี 2560) รายนายวาสนา สายสมบัติ   
     โดยในเดือนสิงหาคม 2565 ศพก.เครือข่ายได้มีการดำเนินกิจกรรมด้านประมง ดังนี้
     1.จำหน่ายลูกปลาตะเพียนขาว
     2. จำหน่ายปลานิลแปลงเพศ  ปลานิลธรรมดา
     3. เพาะและจำหน่ายลูกปลาดุกรัสเซีย
     4. จำหน่ายลูกปลาไน
     5. จำหน่ายลูกปลาหมอไทย
     6. จำหน่ายลูกปลากระโฮ้เทศ 
     7. เพาะพันธุ์ปลาดุกรัสเซีย
ศพก.เครือข่าย รายนายวาสนา สายสมบัติ เป็นศพก.ที่ได้รับการยกระดับ ปี 2565 เกษตรได้นำงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมประมงมาดำเนินการสร้างบ่อซีเมนต์เพิ่มเติม จนทำให้สามารถเพิ่มการผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อจำหน่ายให้เกษตรกรในพื้นที่ได้มากขึ้น