สำนักงานประมงจังหวัดอุบลฯ ร่วมต้อนรับคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการขับเคลื่อนพัฒนาการเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญ 


[2022-10-03] ประมงจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีและอำเภอวารินชำรา.. [2022-09-21] ประมงอุบล นำสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2565 เข้ารับเงินรางวัล.. [2022-09-21] ทีมประมงอุบลมอบใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำที่เป.. [2022-09-21] ประมงอุบลฯ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองฯ ปี 2565.. [2022-09-21] ประมงอำเภอร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรด.. [2022-09-21] ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย ปี.. [2022-09-21] จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวธรณีวิทยา และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและเครือข่า.. [2022-09-21] ประมงอำเภอวารินชำราบ มอบใบอนุญาตทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้.. [2022-09-20] โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2565 .. [2022-09-20] ประมงอำเภอสิรินธร ให้คำปรึกษา และแนะนำการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดอุบลฯ ร่วมต้อนรับคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการขับเคลื่อนพัฒนาการเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญ  

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


สำนักงานประมงจังหวัดอุบลฯ ร่วมต้อนรับคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการขับเคลื่อนพัฒนาการเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญ 
วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับนางนงลักษณ์ เกตุเวชสุริยา คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเดินทางมาพบปะแม่บ้านเกษตรกร และมอบนโยบายในการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโดยให้ทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อสนับสนุนแม่บ้านเกษตรกรในการตลาดออนไลน์ การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร  การส่งเสริมการเกษตรมูลค่าสูงในระดับหมู่บ้าน และการแปรรูปหลากหลาย พร้อมการขับเคลื่อนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้สามารถดำเนินงานได้อย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง ยั่งยืน แก่ส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี