การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการประมงในพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน 


[2022-09-21] ประมงอุบล นำสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2565 เข้ารับเงินรางวัล.. [2022-09-21] ทีมประมงอุบลมอบใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำที่เป.. [2022-09-21] ประมงอุบลฯ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองฯ ปี 2565.. [2022-09-21] ประมงอำเภอร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรด.. [2022-09-21] ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย ปี.. [2022-09-21] จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวธรณีวิทยา และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและเครือข่า.. [2022-09-21] ประมงอำเภอวารินชำราบ มอบใบอนุญาตทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้.. [2022-09-20] โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2565 .. [2022-09-20] ประมงอำเภอสิรินธร ให้คำปรึกษา และแนะนำการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้.. [2022-09-20] ประมงอุบลฯ ร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิ.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการประมงในพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน   

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการประมงในพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน 

  วันนี้ (15 สิงหาคม 2565) เวลา 13.30 น. นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง นายสุนทร รุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนางเพชรรัตน์ สมเสนาะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการประมงในพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3/2565 ผ่านการประชุมทางไกลออนไลน์ ZOOM โดยมี นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธาน 

    โดยที่ประชุม ได้ร่วมกันติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการในพื้นที่แม่น้ำโขง ดังนี้
- ผลการดำเนินงานโครงการ ในพื้นที่ 8 จังหวัดแม่น้ำโขง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพระบบนิเวศแหล่งปลาหน้าวัดบริเวณแม่น้ำโขง 
- ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพลับพลึงธาร
พร้อมทั้งร่วมพิจารณา ข้อมูลผลการจับสัตว์น้ำจากธรรมชาติและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ในพื้นที่ 8 จังหวัดเฉพาะอำเภอที่ติดเเม่น้ำโขง และแผนกิจกรรมการเพาะพันธุ์ปลาหายากแม่น้ำโขง