ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำชุดข้อมูลตามประเด็นปัญหาสำคัญของจังหวัด ( Pain Point) ด้านเกษตรอินทรีย์ แลพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2565


[2022-09-21] ประมงอุบล นำสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2565 เข้ารับเงินรางวัล.. [2022-09-21] ทีมประมงอุบลมอบใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำที่เป.. [2022-09-21] ประมงอุบลฯ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองฯ ปี 2565.. [2022-09-21] ประมงอำเภอร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรด.. [2022-09-21] ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย ปี.. [2022-09-21] จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวธรณีวิทยา และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและเครือข่า.. [2022-09-21] ประมงอำเภอวารินชำราบ มอบใบอนุญาตทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้.. [2022-09-20] โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2565 .. [2022-09-20] ประมงอำเภอสิรินธร ให้คำปรึกษา และแนะนำการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้.. [2022-09-20] ประมงอุบลฯ ร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิ.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำชุดข้อมูลตามประเด็นปัญหาสำคัญของจังหวัด ( Pain Point) ด้านเกษตรอินทรีย์ แลพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2565 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำชุดข้อมูลตามประเด็นปัญหาสำคัญของจังหวัด ( Pain Point) ด้านเกษตรอินทรีย์ แลพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2565
 
วันนี้ (15 สิงหาคม 2565) เวลา 13.30 น. นางสาวศิริรัตน์อุทัยวัฒน์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำชุดข้อมูลตามประเด็นปัญหาสำคัญของจังหวัด ( Pain Point) ด้านเกษตรอินทรีย์ แลพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2565 ภายใต้โครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) กิจกรรม การจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ณ ห้องปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี บรรยายโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี สีวังคำ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงเพื่อการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตัวชี้วัดการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitalized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดทำ BI Dashboard ตามประเด็น Pain Point ของจังหวัดอุบลราชธานี  การวิเคราะห์ข้อมูลตามโจทย์ประเด็น Pain Point และการจัดทำชุดข้อมูลกับกลุ่มกับการใช้ประโยชน์

 ในการนี้ สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำเสนอชุดข้อมูลกับกลุ่มกับการใช้ประโยชน์ ในประเด็นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ จัดหาตลาดและ สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์  (ชุดข้อมูลเนื้อที่เลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานสัตว์น้ำอินทรีย์ ชุดข้อมูลกับกลุ่มกับการใช้ประโยชน์ จำนวนเกษตรกรที่ขอรับรองระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานอินทรีย์ ประเภทเดี่ยว) และการสร้างงาน สร้างอาชีพในท้องถิ่นให้มีอย่างต่อเนื่อง (ภายใต้โครงการการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์)

# Government Data Catalog Government Data Catalog
#กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
#สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี