ประมงอำเภอวารินชำราบ ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในโอกาส " วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน " ประจำปี 2565       


[2022-09-21] ประมงอุบล นำสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2565 เข้ารับเงินรางวัล.. [2022-09-21] ทีมประมงอุบลมอบใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำที่เป.. [2022-09-21] ประมงอุบลฯ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองฯ ปี 2565.. [2022-09-21] ประมงอำเภอร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรด.. [2022-09-21] ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย ปี.. [2022-09-21] จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวธรณีวิทยา และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและเครือข่า.. [2022-09-21] ประมงอำเภอวารินชำราบ มอบใบอนุญาตทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้.. [2022-09-20] โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2565 .. [2022-09-20] ประมงอำเภอสิรินธร ให้คำปรึกษา และแนะนำการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้.. [2022-09-20] ประมงอุบลฯ ร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิ.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอวารินชำราบ ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในโอกาส " วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน " ประจำปี 2565        


ประมงอำเภอวารินชำราบ ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในโอกาส " วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน " ประจำปี 2565                               
วันที่ 10 สิงหาคม เวลา 09.00 น. นางสุภาพร วัฒนสิทธิ์ ประมงอำเภอวารินชำราบ ร่วมเป็นเกียรติ เนื่องในโอกาส " วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน " ประจำปี 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี     (sun over mountain)(sun over mountain)   โดยนายกันตภณ   สุขสงค์  นายอำเภอวารินชำราบ เป็นประธาน อ่านสารจากนายกรัฐมนตรีและสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ รางวัลชั้น 1 แก่กำนันและรางวัลชั้น 2 ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565 และรางวัลผลงานดีเด่นระดับอำเภอแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565