ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตำบลธาตุน้อยประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนธาตุน้อย


[2022-09-21] ประมงอุบล นำสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2565 เข้ารับเงินรางวัล.. [2022-09-21] ทีมประมงอุบลมอบใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำที่เป.. [2022-09-21] ประมงอุบลฯ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองฯ ปี 2565.. [2022-09-21] ประมงอำเภอร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรด.. [2022-09-21] ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย ปี.. [2022-09-21] จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวธรณีวิทยา และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและเครือข่า.. [2022-09-21] ประมงอำเภอวารินชำราบ มอบใบอนุญาตทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้.. [2022-09-20] โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2565 .. [2022-09-20] ประมงอำเภอสิรินธร ให้คำปรึกษา และแนะนำการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้.. [2022-09-20] ประมงอุบลฯ ร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิ.. อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตำบลธาตุน้อยประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนธาตุน้อย 

 บริการประชาชน  บริหารจัดการทรัพยากรประมง


ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตำบลธาตุน้อยประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนธาตุน้อย
                              วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30น. นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตำบลธาตุน้อย ดำเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนธาตุน้อย ตาม พรก.การประมง พ.ศ.2558 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุน้อย โดยนายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอเขื่องใน เป็นประธานในการประชุม และมีส่วนราชการจากหน่วยงานระดับจังหวัดได้แก่ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี, หน.หน่วยป้องกันและปราบปรามเขื่อนปากมูล, ผู้แทนโครงการชลประทานอุบลฯ,  หน.ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (เขื่อนธาตุน้อย) หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อำเภอเขื่องใน  ผอ.รพ.สต.ธาตุน้อย นายกและผู้แทนนายก อปท.พื้นที่อำเภอเขื่องใน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. ประชาชน และชาวประมง พื้นที่ลุ่มแม่น้ำชี  รวม 184 รายผลการประชุมยังไม่มีมติรับร่างแผนที่ ในการนี้ประธานในที่ประชุมสรุปให้บังคับใช้ ที่รักษาพืชพันธุ์เขื่อนธาตุน้อย ระยะ เหนือเขื่อน 500 เมตร ท้ายเขื่อน 500 เมตร ตาม พรบ.การประมง พ.ศ.2490 ไปก่อนจนกว่าจะมีการประชุมประชาคมเพื่อรับร่างแผนที่หรือแก้ไขตามมติในที่ประชุมครั้งใหม่เพื่อให้เป็นไปตาม พรก การประมง พ.ศ.2558  รอบต่อไป ส่วนเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำวัดคงคาวาสสิตาราม(วัดธาตุน้อย)ประชุมเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2564 มติในรับร่างแผนที่เพื่อยืนยันตามรายงานการประชุมที่ผ่านมาครับ