"ประมงอุบลร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2565 ร่วมกับการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ระดับจังหวัด"


[2022-09-21] ประมงอุบล นำสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2565 เข้ารับเงินรางวัล.. [2022-09-21] ทีมประมงอุบลมอบใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำที่เป.. [2022-09-21] ประมงอุบลฯ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองฯ ปี 2565.. [2022-09-21] ประมงอำเภอร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรด.. [2022-09-21] ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย ปี.. [2022-09-21] จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวธรณีวิทยา และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและเครือข่า.. [2022-09-21] ประมงอำเภอวารินชำราบ มอบใบอนุญาตทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้.. [2022-09-20] โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2565 .. [2022-09-20] ประมงอำเภอสิรินธร ให้คำปรึกษา และแนะนำการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้.. [2022-09-20] ประมงอุบลฯ ร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิ.. อ่านทั้งหมด 

"ประมงอุบลร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2565 ร่วมกับการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ระดับจังหวัด" 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


"ประมงอุบลร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2565 ร่วมกับการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ระดับจังหวัด"
วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และว่าที่ร้อยตรีวุฒิชาติ เชื้อชม เจ้าพนักงานประมง เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ร่วมกับการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ระดับจังหวัด ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 7 ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 
โดยในการประชุมในครั้งนี้ มีเรื่องเพื่อทราบดังนี้ 1) การดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 2) การดำเนินงานโครงการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ปี 2565 3) ผลการประกวดแบบแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต 4) ผลการคัดเลือกคณะกรรมการแปลงใหญ่ระดับจังหวัด(ชุดใหม่) โดยมีนายกมล โสพัฒน์ เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม

#กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
#สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี