ประมงอำเภอโพธิ์ไทร “ประชุม ศจพ.อ. โพธิ์ไทร ครั้งที่ 3/2565 ”


[2022-08-10] ประมงอำเภอวารินชำราบ ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในโอกาส " วันกำนันผู้ใหญ่บ้า.. [2022-08-10] หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดและ.. [2022-08-10] เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพฯ รับฟังแนวทางคัดเลือก ขรก. ปฏิบั.. [2022-08-10] ประมงอำเภอนาจะหลวย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย.. [2022-08-10] ประมงอำเภอนาจะหลวย ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน สีมาพันธุ์ปลา.. [2022-08-10] ประมงอุบลฯ เตรียมความพร้อมจัดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ.. [2022-08-10] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตำบลธาตุน้อยประชุมประชาคมรับฟังความคิ.. [2022-08-10] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ลงพื้นที่ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลฯเพื่อตรวจสอบ.. [2022-08-10]  ประมงอุบล ฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลหลักฐาน และตรวจสอบข้อเ.. [2022-08-10] "ประมงอุบลร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ร.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอโพธิ์ไทร “ประชุม ศจพ.อ. โพธิ์ไทร ครั้งที่ 3/2565 ” 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


ประมงอำเภอโพธิ์ไทร
“ประชุม ศจพ.อ. โพธิ์ไทร ครั้งที่ 3/2565 ”

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 09.30 น.
น.ส.ปวริศา บุตรนามท้าว
ประมงอำเภอโพธิ์ไทร
 พร้อมด้วย นางสาวปาณิสรา ใจเย็น พัฒนาการอำเภอ คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (คจพ.อ.) ทีมปฎิบัติการ เเละทีมพี่เลี้ยงแก้จน ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอโพธิ์ไทร ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร ชั้น 2 โดยมีนายเขมราฐ ขัมภรัตน์ นายอำเภอโพธิ์ไทร ประธาน ศจพ.อ.เป็นประธานการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

1.แจ้งข้อสั่งการและแนวนโยบายการขับเคลื่อนงานแก้จนจากการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
2.รายงานความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่โดยผู้นำท้องถิ่น ท้องที่
3.แนวทางการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย
4.การใช้งานและรายงานข้อมูลในระบบ TPMAP

ในการนี้ นายอำเภอโพธิ์ไทรได้เน้นย้ำให้ทีมพี่เลี้ยงและทีมปฏิบัติการ บันทึกข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย ซึ่งได้รับความช่วยเหลือแล้วลงในระบบลง TPMAP เพื่อตัดยอดและคงเหลือเป้าหมายที่ยังต้องได้รับการแก้ไขปัญหาความยากจน เพื่อให้สามารถให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาได้อย่างมุ่งเป้าต่อไป