การลงพื้นที่สำรวจเกษตรกรโครงการศึกษาระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการประเมินผลผลิตการประมงโดยจำแนกประเภทที่อยู่อาศัยในระดับภูมิทัศน์ของลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง


[2022-08-10] ประมงอำเภอวารินชำราบ ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในโอกาส " วันกำนันผู้ใหญ่บ้า.. [2022-08-10] หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดและ.. [2022-08-10] เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพฯ รับฟังแนวทางคัดเลือก ขรก. ปฏิบั.. [2022-08-10] ประมงอำเภอนาจะหลวย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย.. [2022-08-10] ประมงอำเภอนาจะหลวย ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน สีมาพันธุ์ปลา.. [2022-08-10] ประมงอุบลฯ เตรียมความพร้อมจัดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ.. [2022-08-10] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตำบลธาตุน้อยประชุมประชาคมรับฟังความคิ.. [2022-08-10] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ลงพื้นที่ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลฯเพื่อตรวจสอบ.. [2022-08-10]  ประมงอุบล ฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลหลักฐาน และตรวจสอบข้อเ.. [2022-08-10] "ประมงอุบลร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ร.. อ่านทั้งหมด 

การลงพื้นที่สำรวจเกษตรกรโครงการศึกษาระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการประเมินผลผลิตการประมงโดยจำแนกประเภทที่อยู่อาศัยในระดับภูมิทัศน์ของลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 
เวลา 10.30 น.

นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร พร้อมด้วยนายสุวิทย์ พัชนี นักวิชาการประมง และคณะ ลงพื้นทีสัมภาษณ์ชาวประมง
(ประเภทนาข้าว บ่อล่อ) ณ บ้านสุขเกษม ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

โดยใช้วิธีการทำแบบสอบถาม สัมภาษณ์ชาวประมง ถึงเครื่องมือทำการประมง  วิธีทำการประมง ชนิดและจำนวนสัตว์น้ำที่ได้จากเครื่องมือทำการประมง
โดยมีวัตถุประสงค์
1) เพื่อรวบรวมและปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือประมง การประเมินผลจับสัตว์น้ำ และสัตว์น้ำชนิดอื่นๆ ชนิดหลักที่จับได้และการบริโภค ราคาปลาในตลาดและสัตว์น้ำชนิดอื่นๆ จากแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาในแม่น้ำโขงตอนล่างของประเทศไทย 
2) เพื่อทราบถึข้อมูลประชากร และอาชีพของชุมชนประมงลงไปถึงระดับอำเภอที่อยู่ติดกับประเภทแหล่งที่อยู่อาศัยที่สำคัญ 
3) เพื่อทราบถึงมุมมองในท้องถิ่นเกี่ยวกับการนำเข้า ส่งออก เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อาหารสัตว์น้ำ ที่เกี่ยวข้องกับการทำประมงในลุ่มน้ำโขงตอนล่างในเขตประเทศไทย 

# สำนักงานประมงอำเภอสิรินธร
#กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
#สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี 
# กรมประมง 

หมายเหตุ 
คณะกรรมการธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission : MRC) เป็นองค์การระหว่างรัฐบาล
เพื่อส่งเสริมประสานงาน จัดการและพัฒนาแหล่งน้ำ และทรัพยากรอื่น ที่เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน สมาชิกประกอบด้วย 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา