ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ บ้านยางน้อย


[2022-08-10] ประมงอำเภอวารินชำราบ ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในโอกาส " วันกำนันผู้ใหญ่บ้า.. [2022-08-10] หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดและ.. [2022-08-10] เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพฯ รับฟังแนวทางคัดเลือก ขรก. ปฏิบั.. [2022-08-10] ประมงอำเภอนาจะหลวย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย.. [2022-08-10] ประมงอำเภอนาจะหลวย ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน สีมาพันธุ์ปลา.. [2022-08-10] ประมงอุบลฯ เตรียมความพร้อมจัดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ.. [2022-08-10] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตำบลธาตุน้อยประชุมประชาคมรับฟังความคิ.. [2022-08-10] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ลงพื้นที่ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลฯเพื่อตรวจสอบ.. [2022-08-10]  ประมงอุบล ฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลหลักฐาน และตรวจสอบข้อเ.. [2022-08-10] "ประมงอุบลร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ร.. อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ บ้านยางน้อย 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ บ้านยางน้อย
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน, นางสุภาพร วัฒนสิทธิ์ ประมงอำเภอวาริชำราบ และว่าที่ร้อยตรีวุฒิชาติ เชื้อชม เจ้าพนักงานประมง เยี่ยมชมการดำเนินงาน และการจำหน่ายลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ผลผลิตรุ่นที่ 1 ของฟาร์มฯ ในการจำหน่ายหน่ายลูกพันธุ์ปลาตะเพียนในวันนี้จำนวน 8,000 ตัว ฟาร์มมีรายได้ 4,000 บาท และเตรียมการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนรุ่นที่ 3 ตามลำดับค