การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ 


[2022-08-10] ประมงอำเภอวารินชำราบ ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในโอกาส " วันกำนันผู้ใหญ่บ้า.. [2022-08-10] หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดและ.. [2022-08-10] เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพฯ รับฟังแนวทางคัดเลือก ขรก. ปฏิบั.. [2022-08-10] ประมงอำเภอนาจะหลวย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย.. [2022-08-10] ประมงอำเภอนาจะหลวย ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน สีมาพันธุ์ปลา.. [2022-08-10] ประมงอุบลฯ เตรียมความพร้อมจัดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ.. [2022-08-10] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตำบลธาตุน้อยประชุมประชาคมรับฟังความคิ.. [2022-08-10] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ลงพื้นที่ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลฯเพื่อตรวจสอบ.. [2022-08-10]  ประมงอุบล ฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลหลักฐาน และตรวจสอบข้อเ.. [2022-08-10] "ประมงอุบลร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ร.. อ่านทั้งหมด 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่  

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ 
วันที่ 6 กรกฎาคม 2565   นายประจักษ์ แสนภักดี ประมงอำเภอตระการพืชผล ดำเนินการจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.หลัก) ประจำอำเภอตระการพืชผล นางสุจิตรา ยุทธกิจ 61 ม.1 ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 30 รายดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิต ดังนี้
1.การเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน/ซีเมนต์ 
2.การเลี้ยงปลากินเนื้อในบ่อดิน/ซีเมนต์ 
3.โรคและการป้องกันรักษา
4.การสร้างอาหารธรรมชาติลดต้นทุนการผลิต
5.ไร่นาสวนผสมตามหลักเกษตรทฤษใหม่
6.การผลิตสัตว์น้ำอินทรีย์
7.การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
8.การจัดตั้งองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น