ประมงอำเภอนาจะหลวยเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ อำเภอนาจะหลวย ประจำเดือนกรกฎาคม 2565


[2022-08-10] ประมงอำเภอวารินชำราบ ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในโอกาส " วันกำนันผู้ใหญ่บ้า.. [2022-08-10] หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดและ.. [2022-08-10] เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพฯ รับฟังแนวทางคัดเลือก ขรก. ปฏิบั.. [2022-08-10] ประมงอำเภอนาจะหลวย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย.. [2022-08-10] ประมงอำเภอนาจะหลวย ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน สีมาพันธุ์ปลา.. [2022-08-10] ประมงอุบลฯ เตรียมความพร้อมจัดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ.. [2022-08-10] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตำบลธาตุน้อยประชุมประชาคมรับฟังความคิ.. [2022-08-10] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ลงพื้นที่ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลฯเพื่อตรวจสอบ.. [2022-08-10]  ประมงอุบล ฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลหลักฐาน และตรวจสอบข้อเ.. [2022-08-10] "ประมงอุบลร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ร.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอนาจะหลวยเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ อำเภอนาจะหลวย ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 


  ประมงอำเภอนาจะหลวยเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ อำเภอนาจะหลวย ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
     วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอนาจะหลวย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนัน อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 7/2565 ณ ที่ว่าการอำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี จ.อ.วิทมนต์ไชยมงคล นายอำเภอนาจะหลวย เป็นประธานการประชุม  
    ซึ่งในวันนี้ประมงอำเภอได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการประมงเพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบ และขอความอนุเคราะห์กำนันทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการประมงผ่านหอกระจายเสียงหมู่บ้าน และช่องทางอื่นๆ เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับทราบ และปฏิบัติตาม ดังนี้
     1. เน้นย้ำ งดจับสัตว์น้ำในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือฤดูน้ำแดง ปี 2565   
     2. การซื้อ - ขาย เครื่องมือทำการประมงที่สามารถขายได้แต่ห้ามนำไปใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำที่เป็นแหล่งน้ำสาธารณะหรือในแหล่งน้ำส่วนบุคคลที่มีช่องทางเชื่อมต่อกับแหล่งน้ำสาธารณะ