โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕


โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 


วันจันทร์ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นายอดิศร แจ่มใส ประมงอำเภอเมืองสุรินทร์ พร้อมด้วยนางสาวกรรณิการ์ บุญลอย ผู้แนะแนวและส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐานฯ ดำเนินการสร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ให้แก่เกษตรกรรายใหม่ ปี ๒๕๖๕ ในโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๕ ราย ณ ม.๒ บ้านจังเอิญโค ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์