กิจกรรมจิตอาสาวันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี ๒๕๖๕


กิจกรรมจิตอาสาวันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี ๒๕๖๕ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


วันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นางสาว

ชนาทิป บุญสิทธิ์ ประมงอำเภอชุมพลบุรี ลงพื้นที่เพื่อร่วมกิจกรรมจิตอาสาวันน้อมรำลีกถึงพระมหา

กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธเสิศหล้านภาลัย ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนเมืองบัววิทยา

หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนางสาววันเพ็ญ หาญเสมอ นายอำเภอ

ชุมพลบุรี เป็นประธานในพิธี