โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านประมง (Zoning by Agri Map)


โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านประมง (Zoning by Agri Map) 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพนธ์ พ.ศ. 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้

นางสาวมณฑิชา เหลาคม ตำแหน่ง ประมงอำเภอศีขรภูมิ พร้อมด้วยนายวิษณุ กัลยาพันธ์

นักวิชาการประมง สนักงานประมงจังหวัดสุรินร์ และนายสิทธิพงศ์ เย็นศิริ นักวิชาการ

ประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ ดำเนินการประชุมชี้แจงและ

ส่งเสริมอง์ความรู้ให้แก่เกษตรกรตามกิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านประมง (Zoning

by Agri Map) จำนวน 6 ราย ในเขตพื้นที่อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์