โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์


โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นายวิษณุ กัลยาพันธ์

นักวิชาการประมง และนางสาวกรรณิการ์ บุญลอย ผู้แนะแนวและส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่ระบบ

มาตรฐานฯ ร่วมกับนางสาววราพร หม้อทอง ประมงอำเภอสังขะ ดำเนินการสร้างเสริมองค์ความรู้ด้าน

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาเกษตร

อินทรีย์ ครั้งที่ 1 ให้แก่เกษตรกรรายเดิม(ปี 2564) ในโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 5 ราย ณ ม.๗ บ้านโคกรัมย์

ต.กระเทียม อ.สังขะ จ.สุรินทร์