Fisheries shop 

 คลังความรู้  สื่อและวารสาร  วารสารกรมประมง


กรมประมงจัดทำเว็บไซต์ Fisheries shop เพื่อสนับสนุน

ช่องทางการจำหน่ายสินคำาสัตว์น้ำสด และสินค้าสัตว์น้ำแปรรูป

เพื่อการบริโภค ใดยกรมประมงจะออกเครื่องหมายรับรอง

สินค้าที่จำหน่ายบนเว็บไรต์ isheies shop โดยมีสัญลักษณ์

รูปปลาตะเพียนตามระดับคุณภาพสินค้า ดังนี้

ตะเพียนทอง

สินค้าสัตว์น้ำสด มาจากฟาร์ม GAP

หรือสัตว์น้ำจับมาอย่างถูกกฎหมาย

สินค้าสัตว์น้ำแปรรูป ผลิตจากวัตถุดิบ

จากฟาร์ม GAP หรือใช้สัตว์น้ำที่จับมา

อย่างถูกกฎหมาย ได้มาตรฐาน GMP

และได้มาตรฐาน อย.

ตะเพียนเงิน

สินค้าสัตว์น้ำแปรรูป ผลิดจากวัดถุดิบ

จากฟาร์ม GAP หรือใช้สัตว์น้ำที่จับมา

Ps.acabcc.Binn อย่างถูกณฎหมาย ผลิตตามหลัก GMP

ตะเพียนทองแดง

สินค้าสัตว์น้ำแปรรูป ผลิตจากวัดถุดิบ

จากฟาร์ม Safety level หรือใช้สัตว์น้ำ

FS.AA.MBCC.BUHD ที่จับมาอย่างถูกกฎหมาย ผลิตตามหลัก

GMP