วันที่ 8 พฤศจิกายน ๒๕๖2 เวลา 16.00 น. ถึงเวลา 17.3๐ น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่ ดำเนินการตรวจสอบปลามีชีวิต เลี้ยงสวยงาม ที่นำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซีย

วันที่ 8 พฤศจิกายน ๒๕๖2 เวลา 16.00 น. ถึงเวลา 17.3๐ น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่ ดำเนินการตรวจสอบปลามีชีวิต เลี้ยงสวยงาม ที่นำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซีย  

 เผยเเพร่: 2017-01-16  |  อ่าน: 45 ครั้ง

 

ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (สงขลา)

วันที่ 8 พฤศจิกายน ๒๕๖2 เวลา 16.00 น. ถึงเวลา 17.3๐ น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่ ดำเนินการตรวจสอบปลามีชีวิต เลี้ยงสวยงาม ที่นำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซีย ของนาย ณกรกฤต กนกปุณยโชติ พบปลาอะโรวาน่ามีชีวิต เลี้ยงสวยงาม จำนวน 300 ตัว และปลาเสือตอลายเล็ก จำนวน 14,400 ตัว ซึ่งแจ้งนำเข้าตามหนังสือใบแจ้งอนุมัตินำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าและผ่านราชอาณาจักร ร.6 ที่ 90501000216200004 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้ทำการตรวจสอบปลามีชีวิต เลี้ยงสวยงาม ถูกต้องตรงตามที่แจ้งนำเข้า และได้ดำเนินการตรวจปล่อย ออกเอกสาร ร.7 IMD เป็นที่เรียบร้อย