สขร.1 

 เผยเเพร่: 2021-08-12  |  อ่าน: 1,416 ครั้ง

 

หนังสือขอความเห็นชอบ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภท น้ำดื่ม ส.ค.2562

ประกาศกรมประมง  เรื่องผู้ชนะจ้างเหมาบริการด้านจัดการฐานข้อมูลการตรวจสอบป้องกันการลักลอบนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์นำ้ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคสัตว์น้ำ1/2563

ประกาศกรมประมง  เรื่องผู้ชนะจ้างเหมาบริการงานด้านการจัดการฐานข้อมูลการนำเข้าส่งออกสัตว์นำ้และผลิตภัณฑ์สัตว์นำ้ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคสัตว์น้ำ ครั้งที่ 1/2563

ประกาศกรมประมง  เรื่องผู้ชนะจ้างเหมาบริการงานช่วยตรวจสอบการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคสัตว์น้ำ ครั้งที่ 1/2563

ประกาศกรมประมง  เรื่องผู้ชนะจ้างเหมาบริการงานช่วยตรวจสอบการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคสัตว์น้ำ ครั้งที่ 1/2563

ประกาศกรมประมง  ใบสั่งเช่าอินเตอร์เน็ต หมายเลข Y25314704

ประกาศกรมประมง  ใบสั่งเช่าอินเตอร์เน็ต หมายเลข Y25314506

ประกาศกรมประมง  เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ครั้งที่ 1/2563

ประกาศกรมประมง  เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ครั้งที่ 1/2563

ประกาศกรมประมง  เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2563

ประกาศกรมประมง  เรื่องผู้ชนะจ้างเหมาบริการด้านจัดการฐานข้อมูลการตรวจสอบป้องกันการลักลอบนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์นำ้ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคสัตว์น้ำ 2/2563

ประกาศกรมประมง  เรื่องผู้ชนะจ้างเหมาบริการงานช่วยตรวจสอบการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคสัตว์น้ำ ครั้งที่ 2/2563

ประกาศกรมประมง  เรื่องผู้ชนะจ้างเหมาบริการงานด้านการจัดการฐานข้อมูลการนำเข้าส่งออกสัตว์นำ้และผลิตภัณฑ์สัตว์นำ้ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคสัตว์น้ำ ครั้งที่ 2/2563

ประกาศกรมประมง  เรื่องผู้ชนะจ้างเหมาบริการงานด้านการจัดการฐานข้อมูลการนำเข้าส่งออกสัตว์นำ้และผลิตภัณฑ์สัตว์นำ้ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคสัตว์น้ำ ครั้งที่ 1/2564

ประกาศกรมประมง  เรื่องผู้ชนะจ้างเหมาบริการงานช่วยตรวจสอบการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคสัตว์น้ำ ครั้งที่ 1/2564

ประกาศกรมประมง  เรื่องผู้ชนะจ้างเหมาบริการงานช่วยตรวจสอบการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคสัตว์น้ำ ครั้งที่ 1/2564

ประกาศกรมประมง  เรื่องผู้ชนะค่าเช่าใช้บริการสัญญานอิเตอร์เน็ต Fiber 2u ครั้งที่ 5/2564

ประกาศกรมประมง  เรื่องผู้ชนะค่าเช่าใช้บริการสัญญานอิเตอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL ครั้งที่ 4/2564