เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จำนวน 30 ท่าน ได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพิจารณาระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (Fisheries Single Window ; FSW) ออกใบอนุญาตและใบรับรองเพื่อการนำเข้าส่งออกสินค้าประมง    ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมปากเปียน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์          โดยนางสาววรรณศิริ ชื่นนิยม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เป็นผู้ให้ข้อมูล

ประกาศกรมประมง เรื่อง การส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ โดยใช้วัต.. [2020-06-15 ] ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกา.. [2020-05-20 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] นโยบายกรมประมง เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ที่เกี่ยวข้องกับกองควบคุมก.. [2020-04-01 ] กฎหมาย พรก./พรบ. ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออกสัตว์น.. [2020-02-06 ] เอกสาร คู่มือ ขั้นตอนและวิธีการสำหรับผู้ประกอบการ.. [2020-02-05 ] เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จำนว.. [2020-02-04 ] ข้อมูลสถิติ.. [2020-01-31 ] เอกสารเจ้าหน้าที่... [2020-01-31 ] ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมศุลกากร ที่ 203/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถ.. [2019-09-26 ]
อ่านทั้งหมด 

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จำนวน 30 ท่าน ได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพิจารณาระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (Fisheries Single Window ; FSW) ออกใบอนุญาตและใบรับรองเพื่อการนำเข้าส่งออกสินค้าประมง    ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมปากเปียน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์          โดยนางสาววรรณศิริ ชื่นนิยม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เป็นผู้ให้ข้อมูล 

 เผยเเพร่: 2019-09-26  |  อ่าน: 306 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จำนวน 30 ท่าน ได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพิจารณาระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (Fisheries Single Window ; FSW) ออกใบอนุญาตและใบรับรองเพื่อการนำเข้าส่งออกสินค้าประมง    ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมปากเปียน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์          โดยนางสาววรรณศิริ ชื่นนิยม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เป็นผู้ให้ข้อมูล