เอกสารเจ้าหน้าที่.

ประกาศกรมประมง เรื่อง การส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ โดยใช้วัต.. [2020-06-15 ] ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกา.. [2020-05-20 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] นโยบายกรมประมง เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ที่เกี่ยวข้องกับกองควบคุมก.. [2020-04-01 ] กฎหมาย พรก./พรบ. ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออกสัตว์น.. [2020-02-06 ] เอกสาร คู่มือ ขั้นตอนและวิธีการสำหรับผู้ประกอบการ.. [2020-02-05 ] เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จำนว.. [2020-02-04 ] ข้อมูลสถิติ.. [2020-01-31 ] เอกสารเจ้าหน้าที่... [2020-01-31 ] ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมศุลกากร ที่ 203/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถ.. [2019-09-26 ]
อ่านทั้งหมด 

เอกสารเจ้าหน้าที่. 

 เผยเเพร่: 2019-09-26  |  อ่าน: 500 ครั้ง

 

เอกสารเจ้าหน้าที่

 1. การประชุมเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
 1. ขั้นตอนการออกใบรับรองสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการบริโภคส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน
 1. คู่มือการใช้งาน
 1. คู่มือสำหรับการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ กคส
 1. ตัวอย่างเอกสารการเช่า,จ้างเหมา
 1. นโยบาย
 1. สถานกัก
 1. แนวทางการพิจารณา สรุปแผนและผลการพัฒนารายบุคคล
 1. แผนการปฏิบัติงานและแบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติงาน
 1. แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
 1. แบบฟอร์มการรายงานผล
 1. แบบสำรวจความพึงพอใจ
 1. แผนบริหารความต่อเนื่อง เพื่อรองรังสถานการณ์ฉุกเฉิน
 2. ชื่อกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตภาษาอังกฤษ
 3. ตัวอย่างหนังสือเพิกถอนใบอนุญาต
 4. รายชื่อชนิดพันธุ์สัตว์น้ำจืดสวยงามต่างถิ่นที่รวบรวมโดยคณะทำงาน IBC
 5. ผลการประเมิน การปฏิบัติราชการฯ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

 17.รายงานการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าสัตว์น้ำ