ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : CoO)

ประกาศรับสมัครงาน.. [2021-10-12 ] ร่วมจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพร.. [2021-08-30 ] ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน เรื่องผลการคัดเ.. [2021-05-06 ] ร่วมปล่อยปลาลงแหล่งน้ำแม่กวง ตามโครงการพัชรธรรม เพื่อฟื้นฟูจิตวิญญาณ ล.. [2021-04-01 ] ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564.. [2021-04-01 ] จัดอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ปีงบประมาณ.. [2021-04-01 ] ร่วมดำเนินการเก็บข้อมูลการจับผลผลิตในแหล่งน้ำโครงการธนาคารสินค้าเกษตร .. [2021-04-01 ] ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิร.. [2021-04-01 ] จัดอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ก.. [2021-02-25 ] ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์ในแหล่งน้ำชุมชน โป่งเหนือ-โป่งใ.. [2021-02-25 ]
อ่านทั้งหมด 

ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : CoO)  

 เผยเเพร่: 2021-02-25  |  อ่าน: 239 ครั้ง

 

    วันที่ 16 มีนาคม 2563 นางสิริฉัตร  สุนทรวิภาต  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : CoO) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ CoO ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เพื่อชี้แจงข้อราชการบูรณาการข้อราชการที่สำคัญ  ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด ตามนโยบาย “การตลาดนำการผลิต” การจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่ รวมทั้งการติดตามและการรายงานสถานการณ์จุดความร้อน Hotspot ในพื้นที่การเกษตร พื้นที่เขต สปก. โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลำพูน และหน่วยงานภาคี เข้าร่วมประชุม และ รายงานผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกไม้ผลเสี่ยงขาดแคลนน้ำในพื้นที่จังหวัดลำพูน ปี 2563