[2022-07-06] งบทดลอง มิย.65.. [2022-07-04] ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม โคร.. [2022-07-04] ดำเนินการการทดลองการใช้เครื่องมือมุ้งดักปลาทรงร่ม และติดตามสัมภาษ์เกษต.. [2022-07-04] มอบพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อให้กับผู้นำชุมชนดำเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพ.. [2022-07-04] ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ.. [2022-07-04] ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุท.. [2022-07-04] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา.. [2022-03-29] ร่วมให้การต้อนรับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสห.. [2022-03-29] มอบใบรับรองมาตรฐานระบบการผลิต ผลิตผลและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ GAP ให้แก่เกษ.. [2022-03-02] งบทดลอง กพ.65.. อ่านทั้งหมด 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 


ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 

smiley มาตรา ม 7 (1) โครงสร้างองค์กร

smiley มาตรา ม 7 (2)  อำนาจหน้าที่

smiley มาตรา ม 7 (3) สถานที่ติดต่อ

smileyมาตรา ม 7 (4) กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ไม่มีที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 

smiley มาตรา ม 9 (1) ผลการพิจารณาฯ

smiley มาตรา ม 9 (2)  นโยบาลหรือการตีความ

smiley มาตรา ม 9 (3) แผนงาน โครงการ งบประมาณ

smileyมาตรา ม 9 (4) คู่มือ หรือคำสั่ง

smiley มาตรา ม 9 (5) สิงพิมพ์ที่อ้างถึง ม 7 วรรคสอง

smiley มาตรา ม 9 (6)  สัญญาสัมปาน ผูกขาด ร่วมทุน

smiley มาตรา ม 9 (7) มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม.

smileyมาตรา ม 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด

 ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ม 11 ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร