ประวัติหน่วยงาน 

 ข้อมูลองค์กร  ประวัติความเป็นมา


          กรมประมงมีนโยบายขยายการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืดชนิดต่างๆ  ให้แพร่หลายและเพียงพอต่อความต้องการบริโภคสัตว์น้ำของประชาชนในจังหวัน ครศรีธรรมราช   ซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางมากที่สุดในภาคใต้ และในปี 2531 ได้เกิดอุทกภัยร้ายแรงขึ้นในเขตอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช  ทำให้ราษฎรไร้ที่อยู่อาศัย บ้านเรือนเสียหาย พังทลาย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จึงได้จัดตั้งหมู่บ้านจุฬาภรณ์ 1 , 2, 3 และ 4 ขึ้น และสร้างบ้านให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ครอบครัวละ 1 หลัง  ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอทุ่งใหญ่ 3 แห่ง คือ หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 1, 3  และ 4 ส่วนหมู่บ้านจุฬาภรณ์ 2 ตั้งอยู่ในอำเภอพิปูน  และเพื่อให้ราษฎรมีอาชีพ และมีงานทำ จึงได้จัดตั้ง สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้น ที่หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 3  หมู่ที่ 6 ตำบลกุแหระ อ. ทุ่งใหญ่ จ. นครศรีธรรมราช ซึ่งมีพื้นที่ 134 ไร่ 1 งาน 23 ตารางวา แต่เนื่องด้วยสถานีอยู่ห่างไกลตัวจังหวัดมากประมาณ 120 กิโลเมตร กรมประมงจึงได้ตั้งสถานีย่อยขึ้นอีกหนึ่งแห่งที่ หมู่ 1 ต. นาเคียน อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในเขต อ. เมือง และอำเภอที่อยู่ใกล้ๆ   และต่อมาในปี 2542 กรมประมงได้ไปก่อตั้งสำนักงานประมงจังหวัด  และศูนย์จักรกลประมงประจำภาคใต้ขึ้นขึ้น และได้มอบสถานีย่อยให้สำนักงานประมงจังหวัดเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

          ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครศรีธรรมราช บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 3  ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2536 และได้เปิดทำการ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2537 โดย      สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี