ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย ตามโครงการเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆ กรมประมง ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช