ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 14 กันยายน 2565 นางสาวนิภา กาลศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช และคณะ พร้อมด้วยนางสาวมาลาศรี คำศรี และคณะ ผู้บริหารโครงการฯ จากกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง ร่วมติดตามการดำเนินงาน " โครงการธนาคารสินค้าเกษตร " กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม แหล่งน้ำหนองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ร่วมกับ นายเจริญ โอมณี ประมงจังหวัดระนอง นางปิยะวัลย์ สุดจิตร์, นายวิทยา จันหยก, ประมงอำเภอกระบุรี ร้อยเอกชาติชาย กิจดำรงค์วินิจกุล หน. ชป. กร. กกล. เทพสตรีที่ 402 และ อดีตผู้ตรวจราชการกรมประมง นายสุวิทย์ คชสิงห์ ร่วมติดตามดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม แหล่งน้ำหนองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ แหล่งน้ำหนองใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมทั้งให้กำลังใจ และคำแนะนำแก่คณะกรรมการ และหน่วยงานบูรณาการกรมประมง ให้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ ให้ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน