ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 1 กันยายน 2565นางสาวนิภา กาลศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนางสาววรรณา ถวิลวรรณ์ และนายศรานุรัตน์ ปานสุวรรณ จากกลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพัฒนาธุรกิจ ร่วมลงพื้นที่อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาหมอ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภท "เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีความสำตัญทางเศรษฐกิจ" มีการเพาะเลี้ยงปลาหมอในบ่อดิน บ่อปูน และอนุบาลในกระชัง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการ และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาหมอในพื้นที่