ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นางสาวนิภา กาลศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับคณะวิทยากรจาก กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กลุ่มวิจัยและพัฒนาศักยภาพการผลิต ลงพื้นที่ วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลควนหนองคว้า อำเภอจุฬาภรณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม "แปรรูป ปลาดุกเส้น และปลาส้มอีสาน" เพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำของกลุ่มเกษตรกรกลุ่มดังกล่าว นำมาจำหน่ายใน Fisheries Shop ซึ่งเป็นช่องทางการจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ของกรมประมง เพื่อขยายตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ จักช่วยลดปัญหาผลผลิตราคาตกต่ำ และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน