ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางสาวนิภา กาลศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พร้อมด้วย นางณัฐวดี เบี้ยขาว นักวิชาการประมงชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ พรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัด พัทลุง เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ณ ห้องประชุมของโรงแรม Grand Fortune จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน 

การประชุมครั้งนี้มีการบูรณาการหลายภาคส่วน ทั้งภาคราชการ และภาคประชาชน  จัดการประชุมโดย กรมทรัพยากรน้ำ และมีองค์กรสนับสนุน ได้แก่ กรมประมง กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำบาล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมควบคุมมลพิษ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน และชุมชนทั้งในส่วนที่มีการจัดตั้งตามกฎหมายกำหนด เช่นองค์กรผู้ใช้น้ำ กลุ่มเกษตรกร หรือชุมชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่

ภาพ และข่าว โดย : #ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช