ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 
นางสาวนิภา กาลศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรี?ธรรมราช? 
พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์ฯ ได้ลงพื้นที่อำเภอปากพนัง เพื่อร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน
พระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา 
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 โดยศูนย์ฯ ได้สนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืด ปลาตะเพียน จำนวน 50,000 ตัว เพื่อแจกจ่ายให้แก่หน่วยงานต่างๆ และประชาชนผู้มาร่วมงาน พร้อมทั้งจัดนิทรรศการการให้ความรู้เรื่องอาหารสัตว์น้ำลดต้นทุน มีการนำวัตถุดิบและอุปกรณ์ไปจัดแสดง สาธิตการทำอาหารสัตว์น้ำ มี ผำ และแหนแดง ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยกิจกรรมจัด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีผู้ร่วมงานให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก