ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 22 กรกฏาคม 2565
นางสาวนิภา กาลศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรี?ธรรมราช? ได้มอบหมายให้บุคคลากรลงพื้นที่อำเภอชะอวด เพื่อสนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืดรวม 220,000 ตัว ได้แก่ ปลาตะเพียน 200,000 ตัว ปลาสร้อยขาว 20,000 ตัว เพื่อปล่อยในที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ บริเวณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควรมีชัย ตำบลวังอ่าง และตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตามแผนงานโครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา โดยมีประมงอำเภอชะอวด พร้อมด้วย อบต.วังอ่าง และ อบต. เขาพระทอง ผู้นำในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนและคณะครูฯ และประชาชนในพื้นที่ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ