ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 30 มิถุนายน 2565 
นางสาวนิภา กาลศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรี?ธรรมราช? ได้มอบหมาย
ให้บุคคลากรลงพื้นที่อำเภอชะอวด
 เพื่อสนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืดรวม 110,000 ตัว ได้แก่ ปลาตะเพียน 100,000 ตัว ปลาชะโอน 10,000 ตัว เพื่อปล่อยในที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ บริเวณโรงเรียนอนุบาลลูแก้ว เทศบาลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแผนงานโครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา โดยมีประมงอำเภอชะอวด พร้อมด้วยรองนายกเทศบาลตำบลชะอวดนายสุพรรณโน 
ชัยบาล พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ