ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 23 มิถุนายน 2565 
นางสาวนิภา กาลศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรี?ธรรมราช? ได้มอบหมายให้บุคคลากรลงพื้นที่อำเภอชะอวด
เพื่อสนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืดรวม 260,000 ตัว ได้แก่ ปลาตะเพียน 200,000 ตัว ปลากระแห 50,000 ตัว และปลาชะโอน 10,000 ตัว
 เพื่อปล่อยในแหล่งน้ำคลองห้วยกรวด
หมู่ที่ 3 ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแผนงานโครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา โดยมีประมงอำเภอชะอวด พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลนางหลง พร้อมด้วยประชาชน
ในพื้นที่ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ