ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 22 มิถุนายน 2565 
นางสาวนิภา กาลศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ำจืดนครศรี?ธรรมราช? ได้มอบหมายให้บุคคลากรลงพื้นที่อำเภอชะอวด 
เพื่อสนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืดรวม 300,000 ตัว ได้แก่ ปลาตะเพียน 200,000 ตัว ปลากระแห 100,000 ตัว เพื่อปล่อยในแหล่งน้ำพื้นที่ฝายคลองบ้านควนมีชัย หมู่ที่ 8 ตำบลวังอ่าง 
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามแผนงานโครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา โดยมีประมงอำเภอชะอวด พร้อมด้วย กศน.ตำบล
วังอ่าง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนมีชัย ผู้นำชุมชน กำนันตำบลวังอ่าง กำนันตำบลเขาพระทอง และประชาชนในพื้นที่ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ