ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 13 มิถุนายน 2565 
นางสาวนิภา กาลศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรี?ธรรมราช? ได้มอบหมายให้บุคคลากรลงพื้นที่อำเภอควนเนียง เพื่อสนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืด ได้แก่ ปลาบ้าหรือปลาสุลต่าน จำนวน 100,000 ตัว เพื่อปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติ ในกิจกรรม "สร้างจิตสำนึกด้านความเข้มแข็งของชุมชน ประกาศเอกราชสิ่งแวดล้อมสงขลา จากคลองภูมีถึงอู่ตะเภา" เนื่องในวันรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก ณ คลองภูมี อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา โดยมีประมงจังหวัดสงขลา บุคลากรกรมประมง ผู้นำชุมชนชาวบ้านในพื้นที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ