งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)


งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


17 มีนาคม 2565 นางสาวนิภา กาลศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ คณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมช่วยวิทยากรประจำฐานเรียนรู้อาชีพให้แก่เกษตรกร ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพิปูน และอำเภอทุ่งใหญ่ และหน่วยงานภาคีในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันจัดงาน ให้ความรู้แก่เกษตรกรทั้งด้านประมง พืช เกษตร ปศุสัตว์ และบัญชี

โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอพิปูน และสำนักงานประมงอำเภอทุ่งใหญ่ ได้มีการสาธิตการทำอาหารสัตว์น้ำแบบลดต้นทุน การแปรรูปสัตว์น้ำปลาดุกร้า และปลาดุกแดดเดียว การแจกจุลินทรีย์ ปม.1 และการแจกเอกสารวิชาการในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดต่างๆ ให้แก่เกษตรกรและประชาชนที่สนใจภายในงาน