กิจกรรม "สำรวจการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร"


กิจกรรม "สำรวจการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร" 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


24 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวนิภา กาลศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่ นำคณะทำงานจาก กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ นำโดย นายบดินทร์ อิทธิพงษ์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาศักยภาพการผลิต (นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการพิเศษ) ลงพื้นที่ วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลควนหนองคว้า อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อ "สำรวจการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร" พร้อมทั้งสอบถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงความต้องการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำของกลุ่มเกษตรกรในอนาคต

และได้แนะนำแนวทางในการออกแบบอาคารที่ตากปลาดุกแปรรูปให้สามารถตากแห้งผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ปลาดุกแปรรูปที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค เช่นการเพิ่มตะแกรงตาถี่เป็นช่องลมรอบด้านอาคาร เพื่อเพิ่มกระแสลมหมุนเวียน ช่วยระบายอากาศ และระบายความร้อนส่วนเกินภายในอาคารออกไปสู่ภายนอก ช่วยรักษาระดับอุณหภูมิภายในอาคารที่ตากปลาให้เหมาะสมกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาดุกแดดเดียว และปลาดุกร้า เป็นต้น

โดยทางกลุ่มวิจัยและพัฒนาศักยภาพการผลิตมีแผนลงพื้นที่เพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรอีกครั้งในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2565 นี้

?? สำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปของเกษตรกร ได้แก่ ปลาดุกแดดเดียว และปลาดุกร้า ที่ได้มาจากผลผลิตปลาดุกของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรในโครงการแปลงใหญ่ปลาดุก ปี 2564 ภายใต้แบรนด์ "ดุกเด็ด" ได้รับการสนับสนุนต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ตามโครงการ U2T ทำให้เกษตรกรมีผลกำไรมากขึ้นกว่าการจำหน่ายแบบปลาดุกสด โดยปัจจุบันเกษตรกรกลุ่มดังกล่าวหันมาทำการแปรรูป ส่งจำหน่ายในชุมชน และผ่านช่องทางออนไลน์ มากกว่าการจำหน่ายแบบปลาดุกสดแล้ว

?? นอกจากนี้ กลุ่มเกษตรกรดังกล่าวยังมีการเชื่อมโยงเครือข่ายเข้าร่วมพัฒนาขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านประมง ผ่านกลุ่มผู้นำเกษตรกรอำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีคุณธนธน ชูไชยยัง ประธานกลุ่มฯ เข้าร่วมในการให้ข้อมูลในการสำรวจการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในวันนี้อีกด้วย