โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กิจกรรมย่อยส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2565


โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กิจกรรมย่อยส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวนิภา กาลศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช จัดฝึกอบรมเยาวชน โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

กิจกรรมย่อยส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

หลักสูตร “เยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด”

ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช กลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม จำนวน 12 คน เนื้อหาของหลักสูตรการฝึกอบรมมีทั้งภาคทฤษฎีการบรรยาย และปฏิบัติการ ได้แก่

1. ความรู้พื้นฐานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

2. การเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ

3. การเพาะพันธุ์ปลาหมอแปลงเพศ

4. การเพาะพันธุ์ปลาดุกอุยเทศ

5. มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสัตว์น้ำที่ดี GAP มกษ. 7436

6. ปฏิบัติการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ปลาไน ปลาแฟนซีคาร์ป

7. ปฏิบัติการการเพาะขยายพันธุ์ปลาหมอชุมพร 1 แปลงเพศ

8. ปฏิบัติการการเพาะขยายพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ

9. การผสมอาหาร อนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน อาหารปลานิล อาหารปลาหมอแปลงเพศ

10. การทำอาหารสัตว์น้ำลดต้นทุนด้วยวัตถุดิบในท้องถิ่น

11. การขยายหัวเชื้อ จุลินทรีย์ ปม.1

12. การเพาะพันธุ์ไรแดง

13. การทำฟางหมักในบ่อดินเพื่อลดต้นทุน

14. ภาคทฤษฎีการจัดการบ่อ

15. การแปรรูป น้ำพริกปลาดุกฟู

16. การแปรรูปปลาดุกแดดเดียว

17. ทฤษฎีและ ปฏิบัติการ การตลาดออนไลน์ การไลฟ์สดขายสินค้า