โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร


โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวนิภา กาลศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับมอบหมายจากกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมงให้จัดฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร หลักสูตร "เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ (ปลาหมอ)" โดยมีเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายจากพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี รวมจำนวน 30 ราย

เนื้อหาของหลักสูตรการฝึกอบรมครั้งนี้ มีทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติการ ได้ดังนี้

1. ความรู้พื้นฐานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

2. การเพาะพันธุ์ปลาหมอชุมพร 1

3. การอนุบาล และการแปลงเพศปลาหมอ ชุมพร 1

4. การผสมฮอร์โมน 17 เบต้า เอทต้าไดออล ในอาหาร อนุบาลปลาหมอแปลงเพศวัยอ่อน

5. มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสัตว์น้ำที่ดี GAP

6. การทำอาหารปลาหมอสูตรลดต้นทุนด้วยวัตถุดิบในท้องถิ่น

7. การขยายหัวเชื้อ จุลินทรีย์ ปม.1 และ แจกจุลินทรีย์ ปม.1 รายละ 10 ซอง

8. การเพาะพันธุ์ไรแดง

9. การทำฟางหมักในบ่อดินเพื่อลดต้นทุน

10. การแปรรูป ปลาหมอแดดเดียวแบบไร้ก้าง

11. การแปรรูปน้ำพริกปลาหมอทอด

12. ช่องทางการตลาดแบบออนไลน์ผ่าน กลุ่ม Facebook ตลาดออนไลน์สินค้าประมงแปรรูป ของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช

13. ติดตามพัฒนาการลูกปลาหมอวัยอ่อน ที่เกษตรกรเพาะพันธุ์วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ในบ่อดิน