ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกรมประมง เรือง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น และระดับสูง ของกรมประมง


[2023-02-27] รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง.. [2023-02-24] ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566.. [2023-01-16] ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่า.. [2022-12-09] การเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกรมประมง.. [2022-12-02] ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็น.. [2022-12-01] คำสั่งต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป.. [2022-11-28] ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิท.. [2022-04-05] เจ้าหน้าที่บริการไม่สุภาพโปรดแจ้ง >>>ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล.. [2022-04-05] คลินิก HR ทุกปัญหามีทางออก ทุกปัญหามีทางแก้ ให้คำปรึกษา แนะนำ เสนอแนะ..

ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกรมประมง เรือง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น และระดับสูง ของกรมประมง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกรมประมง  เรือง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น และระดับสูง ของกรมประมง (รายละเอียด)

- หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0503.4/ว 170 ลงวันที่ 16 มกราคม 2566 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกรมประมง  เรือง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น และระดับสูง ของกรมประมง (รายละเอียด)

-  หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0503.4/ว 171 ลงวันที่ 16 มกราคม 2566 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกรมประมง  เรือง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น และระดับสูง ของกรมประมง (รายละเอียด)