การเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกรมประมง


[2023-02-27] รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง.. [2023-02-24] ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566.. [2023-01-16] ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่า.. [2022-12-09] การเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกรมประมง.. [2022-12-02] ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็น.. [2022-12-01] คำสั่งต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป.. [2022-11-28] ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิท.. [2022-04-05] เจ้าหน้าที่บริการไม่สุภาพโปรดแจ้ง >>>ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล.. [2022-04-05] คลินิก HR ทุกปัญหามีทางออก ทุกปัญหามีทางแก้ ให้คำปรึกษา แนะนำ เสนอแนะ..

การเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกรมประมง 


- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 2937 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ลำดับที่ 50-53, 55-59, 61, 63, 67-74 (รายละเอียด)

- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 2938 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ลำดับสำรอง)
ลำดับที่ 75-79 (รายละเอียด)
- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 2939 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
ลำดับที่ 84-110 (รายละเอียด)
- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 2940 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน (ลำดับสำรอง)
ลำดับที่ 111-115 (รายละเอียด)
- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/10386 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ลำดับที่ 3 (รายละเอียด)
- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/10411 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ลำดับที่ 4 (รายละเอียด)
- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 2944 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ
ลำดับที่ 1-5 (รายละเอียด)
- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/10408-10410 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ
ลำดับสำรอง ลำดับที่ 6-8 (รายละเอียด)
- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/10387-10390 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ลำดับที่ 49-52 (รายละเอียด)
- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/10391-10394 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ลำดับสำรอง ลำดับที่ 55, 57-58  (รายละเอียด)
- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 2945 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ลำดับที่ 1-10 (รายละเอียด)
- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 2946 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
ลำดับที่ 1-40 (รายละเอียด)
- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 2947 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ (ลำดับสำรอง)
ลำดับที่ 41-45 (รายละเอียด)