ประกาศกรมประมง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  จัดซื้อ จัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่)